مدیر عامل

آقای رجبعلی پاک نژاد

مدیر عامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض می شود نماینده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضا دارد.